CONSILIUL LOCAL ADAMCLISI
Judeţul Constanţa

Comisii de specialitate

1. Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărire comunală

2. Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi social-culturale

3. Comisia de specialitate pentru culte, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştei publice, apărarea drepturilor cetăţenilor, administraţia publică locală

Context legislativ: art.15 din O.G. nr.35/2002 şi art.45 din LEGE nr.215/2001