ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA COMUNEI ADAMCLISI
COMPARTIMENT STARE CIVILĂ
Anexa nr.16A Operator de date cu
caracter personal:
nr. 9695 din 10.07.2018

PUBLICAŢIE


Astăzi 10.07.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui RADU MARIAN-VICTOR , în vârstă de 28 ani, cu domiciliul in localitatea URLUIA , judeţul/sectorul CONSTANŢA şi a d-nei (d-rei) DUDA ANGELICA (numele şi prenumele), în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în localitatea CONSTANŢA , judeţul/sectorul CONSTANŢA .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
SARGHI CORNELIA