STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

I. INTRODUCERE

Strategia de dezvoltare durabilă a localităţii este documentul prin care sunt analizate resursele locale în vederea gestionării acestora în cel mai eficient mod posibil pe termen scurt, mediu şi lung. Planificarea strategică are ca punct de pornire inventarierea resurselor şi potenţialului economic, social şi demografic. Inventarierea acestora se face atât pentru prezent, cât şi pentru trecut, în vederea învăţării din experienţele anterioare, precum şi pentru a putea obţine prognoze în funcţie de diferiţi indicatori. A planifica strategic înseamnă a lua în calcul astfel de factori ce pot influenţa localitatea în mod pozitiv sau negativ, pentru a adopta politici de valorificare a celor pozitivi şi de preîntâmpinare sau de minimizare a celor negativi.

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunitatea poate să-şi creeze imaginea viitorului pornind de la condiţiile prezente de potenţial şi resurse, trasând căi de realizare a acelui viitor. Planificarea strategică reprezintă unul din instrumentele pe care comunităţile locale îl pot utiliza pentru a avea certitudinea că politicile şi programele prognozate corespund aşteptărilor cetăţenilor şi necesităţilor de dezvoltare durabilă.

Astfel, planificarea strategică trebuie echilibrată în funcţie de resursele existente sau viitoare ale localităţii. Utilizarea acestora în mod coerent şi eficient dă posibilitatea administraţiei publice locale să reziste economic şi demografic pe toată durata planificată, să îşi maximizeze rezultatele prin folosirea inteligentă a tuturor resurselor de care dispune şi să ofere un prag mai înalt de plecare pentru următorul orizont de timp.

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană se întrevăd numeroase posibilităţi de finanţare a unor proiecte de dezvoltare locală. Din acest motiv, prin implementarea strategiilor de dezvoltare, România urmăreşte să ajungă la un nivel de trai similar cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. Termenul de realizare a strategiei trebuie să corespundă celui de-al doilea exerciţiu financiar UE în România, de aceea am ales o planificare pe perioada 2014 - 2020. În esenţă, acest tip de strategie reprezintă baza coordonării investiţiilor multianuale şi a pregătirii administraţiei publice locale pentru absorbţia fondurilor europene planificate pentru perioada 2014-2020.

Strategia de dezvoltare asigură în sens larg îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu Tratatul de aderare, precum si implementarea principiilor şi a obiectivelor impuse de Strategia Europa 2020.

De ce este necesară o strategie de dezvoltare?

Contextul dezvoltării durabile