STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

III. CONTEXT

III. 2 Contextul naţional

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) reprezintă viziunea Guvernului României privind dezvoltarea regională, prin care se stabilesc priorităţile de dezvoltare ale regiunilor, precum şi relaţiile instituţionale care să faciliteze corelarea cu strategiile sectoriale.

Acest document strategic îşi propune să continue şi să actualizeze direcţiile de dezvoltare formulate în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) 2007-2013 şi Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR), care conţin elemente de strategie implementate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi alte programe naţionale.

In ceea ce priveşte dezvoltarea regională, Comisia Europeană a accentuat în mod constant necesitatea existenţei şi continuităţii unei viziuni strategice de dezvoltare regională la nivel naţional pe termen lung (20 ani) şi de asemenea necesitatea utilizării experienţei şi structurilor existente în perioada 2007-2013 acolo unde este posibil acest lucru, în locul schimbărilor radicale, care implică costuri financiare şi operaţionale mari.

Pentru perioada 2014-2020, Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Regională este un document integrator, care îşi propune armonizarea politicilor şi strategiilor existente în diferitele domenii ale vieţii economice şi sociale cu impact la nivel regional.

Pentru implementarea SNDR şi prin intermediul fondurilor europene este necesară asigurarea corelării acesteia cu politica de coeziune a UE. In acest sens, pentru identificarea unor obiective naţionale de dezvoltare regională care să fie corelate cu obiectivele strategice ale UE, în procesul de elaborare a SNDR au fost luate în considerare obiectivele europene promovate prin Strategia Europa 2020 şi s-a asigurat corelarea cu obiectivele tematice şi priorităţile de investiţii, promovate prin propunerile de regulamente pentru perioada 2014-2020.

Elaborarea strategiei propriu-zise se fundamentează pe analizele socio-economice fiind coerentă cu acestea în vederea formulării unui răspuns articulat şi eficient problemelor şi punctelor slabe identificate.

Analiza socio-economică fundamentează necesitatea sprijinirii prin intermediul SNDR a următoarelor priorităţi de dezvoltare :

 • Dezvoltare urbană durabilă integrată
 • Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul public şi rezidenţial
 • Dezvoltarea infrastructurii de importanţă regională şi locală
 • Promovarea incluziunii sociale şi reducerea gradului de sărăcie
 • Îmbunătăţirea mediului economic de importanţă regională şi locală
 • Dezvoltarea durabilă a turismului
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu la nivel regional şi local

În continuare sunt enumerate obiectivele şi domeniul de intervenţie aferente priorităţilor de dezvoltare:

Prioritate de dezvoltare - Dezvoltarea urbană durabilă integrată

Obiectiv

 • 1. Creşterea rolului şi funcţiilor oraşelor şi municipiilor în dezvoltarea regiunilor prin investiţii care să sprijine creşterea economică, protejarea mediului, îmbunătăţirea infrastructurii edilitare urbane şi coeziunea socială.

Domeniu de intervenție

 • 1.1 Sprijinirea dezvoltării economice a oraşelor.
 • 1.2 Îmbunătățirea calității mediului în zonele urbane.
 • 1.3 Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de bază pentru orașele României.
 • 1.4 Promovarea incluziunii sociale în orașele României.

Prioritate de dezvoltare – Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul clădirilor publice și rezidențiale

Obiectiv

 • 2. Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor publice și rezidențiale pentru a contribui la reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Domeniu de intervenție

 • 2.1 Creșterea eficienței energetice a clădirilor din sectorul rezidențial
 • 2.2 Creșterea eficienței energetice a clădirilor din sectorul public

Prioritate de dezvoltare – Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală

Obiectiv

 • 3. Creșterea gradului de accesibilitate a regiunilor prin îmbunătățirea mobilității regionale și asigurarea serviciilor esențiale pentru o dezvoltare economică sustenabilă și inclusivă.

Domeniu de intervenție

 • 3.1 Reabilitarea infrastructurii regionale de transport rutier
 • 3.2 Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii educaționale și creșterea calității actului educațional
 • 3.3 Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de sănătate și creșterea calității serviciilor medicale

Prioritate de dezvoltare – Promovarea incluziunii sociale și reducerea gradului de sărăcie

Obiectiv

 • 4. Regenerarea zonelor deprivate și stimularea incluziunii sociale a comunităților marginalizate, prin crearea premiselor necesare pentru asigurarea acestor comunități cu servicii esențiale și condiții decente de trai.

Domeniu de intervenție

 • 4.1 Sprijin pentru regenerarea economică a zonelor urbane și rurale aflate în declin și pentru incluziunea socială a comunităților defavorizate, inclusiv a comunității rromă.

Prioritate de dezvoltare – Îmbunătățirea mediului economic de importanță regională si locală

Obiectiv

 • 5. Creșterea economiilor regionale prin dezvoltarea infrastructurii specifice inovării și cercetării și prin stimularea competitivității economice.

Domeniu de intervenție

 • 5.1 Dezvoltarea infrastructurii specific inovării și cercetării.
 • 5.2 Creșterea competitivității IMM-urilor.

Prioritate de dezvoltare – Dezvoltarea durabilă a turismului

Obiectiv

 • 6. Obiectivul acestei priorități îl reprezintă stimularea dezvoltării competitive și durabile a turismului la nivel regional și local prin valorificarea durabilă a patrimoniului cultural cu potențial turistic și crearea/modernizarea infrastructurii specifice de turism.

Domeniu de intervenție

 • 6.1 Valorificarea durabilă a patrimoniului cultural cu potential turistic.
 • 6.2 Crearea/modernizarea infrastructurii specific de turism în vederea creșterii atractivității și competitivității regiunilor.

Prioritate de dezvoltare – Îmbunătățirea condițiilor de mediu la nivel regional și local

Obiectiv

 • 7. Protecția și îmbunătățirea mediului prin creșterea calității serviciilor de apă oferite, reabilitarea siturilor industriale poluate și abandonate și măsuri de prevenirea riscurilor și creșterea capacității de intervenție în situații de urgență.

Domeniu de intervenție

 • 7.1 Reabilitarea siturilor industrial poluate și abandonate.
 • 7.2 Reabilitarea/extinderea rețelelor de apă și canalizare la nivel local.
 • 7.3 Creșterea capacității de intervenție în situații de urgență