STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

III. CONTEXT

III. 3 Context regional
(Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Est 2014-2020, Versiune în lucru)

Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Est va putea fi realizată pe deplin doar printr-o abordare integrată care va permite adoptarea de politici sectoriale cât mai apropiate de nevoile teritoriului. În acest sens, proiectele integrate reprezintă principalul instrument de realizare a acestui model de programare.

Proiectele integrate sunt incluse în Strategia Regională prin linii de intervenţie (teritoriale, sectoriale şi de filieră) şi prin metode de programare (concertare, cooperare între actorii publici şi privaţi). Aceste proiecte vor fi realizate atât prin concentrare, cât şi la nivel regional sau subregional, acolo unde un obiectiv de dezvoltare este comun mai multor zone, chiar şi neînvecinate: proiectul integrat extins uneşte astfel mai multe realităţi locale, sub forma unor filiere de producţie, circuite, itinerarii, reţele sectoriale sau tematice.

Viziunea strategică a PDR Sud-Est

Regiunea Sud-Est - o regiune atractivă, un spaţiu economic stabil şi diversificat, capabil să asigure prosperitatea populaţiei, în care diferenţele de dezvoltare faţă de alte regiuni au fost reduse.

Prioritatea 1 - Dezvoltare urbană durabilă integrată

Obiectiv

 • 1. Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonelor urbane promovând modernizarea infrastructurii din mediul urban, conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric şi cultural și îmbunătățirea calității mediului în zonele urbane.

Măsuri

 • 1.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și natural în vederea creșterii atractivității regiunii
 • 1.2 Modernizarea infrastructurii din mediul urban
 • 1.3 Îmbunătățirea calității mediului în zonele urbane

Prioritatea 2 – Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional

Obiectiv

 • 2. Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii în regiune, prin crearea unui sistem multimodal de transporturi bazat pe principiile durabilităţii, inovării şi securităţii, capabil să asigure legături rapide şi eficiente cu pieţele internaţionale, valorificând poziţia geo-strategică deosebită a regiunii, cu accent deosebit pentru racordarea optimă a regiuni la sistemele teritoriale învecinate pentru fluidizarea maximă a circulaţiei bunurilor, persoanelor şi informaţiilor, asigurând un standard european al infrastructurilor.

Măsuri

 • 2.1 Construcția / reabilitarea infrastructurii de transport
 • 2.2 Dezvoltarea transportului maritim/fluvial inclusiv pe distanţe scurte, atat pentru marfuri, cat si pentru pasageri

Prioritatea 3 - Îmbunătățirea competitivității economiei regionale, în contextul promovării specializării economice inteligente

Obiectiv

 • 3. Realizarea unui sistem teritorial deschis şi competitiv şi atenuarea disparităţilor economice şi sociale intra şi interregionale prin stimularea dezvoltării întreprinderilor şi productivităţii întreprinderilor prin utilizarea de produse şi procese inovative, crearea condiţiilor favorabile pentru localizarea de noi investiţii şi întărirea potenţialului celor existente prin dezvoltarea serviciilor de calitate destinate întreprinderilor, sprijinirea creşterii economice a sectoarelor cu valoare adăugată ridicată, precum şi prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă.

Măsuri

 • 3.1 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului
 • 3.2 Creşterea competitivităţii firmelor

Prioritatea 4 - Îmbunătățirea turismului la nivel regional

Obiectiv

 • 4. Creşterea atractivităţii regiunii ca destinaţie turistică prin promovarea turismului regional integrat, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii turistice şi creşterea calităţii serviciilor turistice oferite.

Măsuri

 • 4.1 Promovarea turismului regional integrat (turism de agrement, turism ştiinţific, educaţional, turism pentru vânătoare si pescuit, turism balnear si de tratament, turism cultural, turism enologic si gastronomic, etc.)
 • 4.2 Înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii turistice

Prioritatea 5 - Conservarea şi protectia mediului înconjurător

Obiectiv

 • 5. Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural prin crearea / modernizarea infrastructurilor necesare, precum şi prin implementarea unor măsuri de protecţie a mediului şi de prevenire a riscurilor de mediu, pentru crearea de noi oportunităţi de creştere economică durabilă şi de creştere a calităţii vieţii.

Măsuri

 • 5.1 Construcţia şi modernizarea sistemelor de infrastructură de apă şi de apă uzată.
 • 5.2 Extinderea şi modernizarea sistemelor de gestionare a deşeurilor, cât şi reabilitarea siturilor contaminate industrial.
 • 5.3 Crearea sistemului de gestiune şi control al factorilor de mediu şi intervenţii în situaţii de urgenţă.
 • 5.4 Protejarea biodiversităţii şi alte acţiuni de protecţia mediului.

Prioritatea 6 - Îmbunătățirea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor regenerabile

Obiectiv

 • 6. Crearea condiţiilor pentru o regiune eficientă în utilizarea resurselor, prin creşterea eficienţei energetice si exploatarea potenţialului regional pentru producţia de energie din surse regenerabile.

Măsuri

 • 6.1 Creşterea eficienţei energetice a clădirilor din sectorul rezidenţial (locuinţelor).
 • 6.2 Creşterea eficienţei energetice a clădirilor din sectorul public.

Prioritatea 7 - Îmbunătăţirea calității în domeniile educaţie, sănătate și incluziune socială

Obiectiv

 • 7. Creşterea ratei participării populaţiei în sistemul de învăţământ şi de formare profesională asigurând o calitate crescută a serviciilor de educaţie şi de formare profesională, adaptate la noile cerinţe ale pieţei muncii, precum şi o infrastructură şi dotări îmbunătăţite. Creşterea nivelului incluziunii sociale prin creşterea calităţii serviciilor sociale şi de sănătate, susţinerea activităţilor specifice economiei sociale şi îmbunătăţirea infrastructurii şi dotărilor.

Măsuri

 • 7.1 Creşterea calităţii învăţământului, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare.
 • 7.2 Acţiuni în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite în domeniul sănătăţii.
 • 7.3 Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei.
 • 7.4 Sprijin pentru regenerarea economică a zonelor sărace, identificate cu risc de excluziune.

Prioritatea 8 - Valorificarea superioară a resurselor din mediul rural şi modernizarea economiei rurale

Obiectiv

 • 8. Modernizarea sectorului agricol şi diversificarea activităţilor rurale altele decât agricultura, prin valorificarea resurselor mediului, naturale (patrimoniu piscicol, silvic, biodiversitatea etc.), creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii şi îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală.

Măsuri

 • 8.1 îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor din zona rurală, inclusiv în sectoarele non-agricole.
 • 8.2 Valorificarea resurselor din sectorul piscicol şi îmbunătăţirea calităţii zonelor piscicole.
 • 8.3 Dezvoltarea localităţilor rurale, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.

Prioritatea 9 - Îmbunătăţirea resurselor umane la nivelul regional, în contextul specializării regionale inteligente

Obiectiv

 • 9. Întărirea capacităţii administrative, prin dezvoltarea resurselor umane în administraţia publică, prin îmbunătăţirea serviciilor publice şi prin promovarea parteneriatelor la nivel regional şi local.

Măsuri

 • 9.1 Promovarea măsurilor active de ocupare şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă.
 • 9.2 Dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică.

Prioritate 10 - Promovarea cooperării transfrontaliere și interregionale

Obiectiv

 • 10. Promovarea cooperării transfrontaliere şi interregionale

Măsuri

 • 10.1 Acţiuni în vederea îmbunătăţirii mobilităţii şi creşterea competitivităţii interregionale şi a zonei de frontieră.
 • 10.2 Utilizarea durabilă şi protejarea resurselor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă în regiunile transfrontaliere.
 • 10.3.Promovarea activitatilor care încurajează interacțiunea între comunităţile din zonele de graniţă (actiuni de tip people to people)