STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

IV. Analiza socio-economică a comunei

IV.1 Teritoriu

România este situată în emisfera nordică la intersecţia paralelei 45° latitudine nordică şi meridianul de 25° longitudine estică, iar în Europa în partea central sud-estică la distanţe aproximativ egale faţă de extremităţile continentului european. Suprafaţa ţării este de 238 391 km2, la care se adaugă 23 700 km2 din platforma Mării Negre.

Teritoriul actual al României poartă şi denumirea de spaţiu carpato-danubiano-pontic, deoarece aceasta se suprapune unui sistem teritorial european, care s-a conturat după forma cercului Carpaţilor Româneşti şi a regiunilor limitrofe impuse şi subordonate complementar Carpaţilor, fiind mărginită în partea de sud de fluviul Dunărea, iar în partea de est de Marea Neagră.

Relieful este axat pe arcul Carpaţilor şi se caracterizează prin varietate, proporţionalitate, complementaritate şi dispunere simetrică, repartiţia este aproximativ egală la principalele unităţi de relief (28% munţi, 42% dealuri şi podişuri şi 30% câmpii). În centrul teritoriului se află Podişul Transilvaniei, înconjurat de lanţurile muntoase ale Carpaţilor Orientali, Meridionali şi Occidentali, la exteriorul cărora se întind, ca o treaptă mai joasă, podişuri şi câmpii, către care trecerea se face prin intermediul dealurilor subcarpatice.

Teritoriul României este organizat în unităţi administrativ-teritoriale: judeţe, municipii oraşe, comune şi sate. Capitala României este municipiul Bucureşti, aceasta fiind organizată pe sectoare. Judeţul este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din municipii, oraşe şi comune - unităţi de bază - administrativ teritoriale. Organizarea judeţelor se face în funcţie de condiţiile geografice, economice şi social-politice. Judeţul asigură dezvoltarea social - culturală şi edilitar - gospodărească a municipiilor, oraşelor şi comunelor.

Municipiul este localitatea urbană care are un număr mai mare de locuitori, o industie dezvoltată, o însemnătate deosebită în viaţa economică, social - politică şi cultural - ştiinţifică a ţării, un important fond de locuinţe şi dotări edilitar - gospodăreşti, o reţea complexă de unităţi de învăţământ, sănătate şi cultură. Municipiile în care îşi au sediul prefecturile sunt municipii - reşedinţă de judeţ.

Pe de altă parte, oraşul este centrul de populaţie mai dezvoltată din punct de vedere economic, social - cultural şi edilitar - gospodăresc.

Nu în ultimul rând, comuna este unitatea administrativ - teritorială alcătuită din unul sau mai multe sate care cuprind populaţia rurală, fiind organizată în funcţie de condiţiile economice, social-culturale şi geografice. Satele în care îşi au reşedinţa primăriile (organele de conducere ale comunei) sunt reşedinţă de comună. Satul este unitatea administrativ - teritorială elementară.

In prezent, în România sunt 320 de localităţi urbane, 103 municipii şi 217 oraşe. Acestea sunt repartizate într-un mod echilibrat în teritoriu, inclusiv marile centre urbane, fiecare regiune de dezvoltare dispunând de câte un oraş de aproximativ 250.000 locuitori, excepţie făcând regiunea de Sud-Est cu peste 250.000 locuitori. Există, însă şi localităţi izolate, respectiv sate şi cătune, amplasate la distanţe considerabile de centrele comunale, care un număr mic de locuitori şi foarte puţin dezvoltate din punct de vedere economic.

Din 1998, România este împărţită în 8 regiuni de dezvoltare corespondente nivelului NUTS (Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale Statistice) II de diviziuni al Uniunii Europene, dar fără a avea capacităţi administrative, fiind folosite în special pentru coordonarea proiectelor de dezvoltare regională.

Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile judeţene şi cele locale. Regiunile de dezvoltare a României sunt: Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, Centru şi Bucureşti - Ilfov.