STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

IV. Analiza socio-economică a comunei

IV. 3 Educaţie

Structura sistemului de învăţământ din România cuprinde: învăţământul preşcolar, învăţământul primar, învăţământul secundar inferior, învăţământul general obligatoriu, învăţământul secundar superior, şcolile de arte şi meserii, şcolile de ucenici, învăţământul post-liceal şi învăţământul superior.

Principalii piloni ai proiectului legii educaţiei în domeniul învăţământului preuniversitar se referă la organizarea ciclurilor de învăţământ, modernizarea curriculum-ului şi a procedurilor de evaluare, accelerarea descentralizării, reorganizarea politicilor de resurse umane, educaţia timpurie, ca prioritate şi educaţia permanentă, ca necesitate.

România şi-a asumat, la nivel naţional, valorile de referinţă ale obiectivelor Strategiei Europa 2020. Memorandumul cu tema: Aprobarea valorilor finale ale obiectivelor României pentru Strategia Europa 2020, stabileşte în domeniul educaţiei, două ţinte strategice. Ţinta referitoare la învăţământul preuniversitar prevede reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii până la 14,8% în 2013 şi până la 11,3% în 2020.

Stabilirea valorilor de referinţă pentru 2013 a avut în vedere descrierea programelor naţionale şi finanţărilor acestora (aprobate pentru 2010 şi estimate 2011, 2012, 2013), în conformitate cu proiectul Strategiei sectoriale fiscal bugetare, ţinându-se cont de estimările macroeconomice ale Comisiei Naţionale de Prognoză. Obiectivele specifice privesc asigurarea participării egale şi universale la educaţie şi formare profesională la nivelul învăţământului obligatoriu şi post-obligatoriu şi crearea premiselor pentru asigurarea accesului egal la educaţie pe tot parcursul vieţii, rezultatele estimate fiind reducerea eşecului şcolar, creşterea numărului absolvenţilor şi îmbunătăţirea integrării socio-profesionale a elevilor/absolvenţilor.

Pentru atingerea obiectivelor menţionate se vor implementa în continuare programele sociale, programele pentru grupurile dezavantajate şi vor fi extinse programele de educaţie compensatorie sau A doua şansă pentru cei care au părăsit temporar sistemul formal al educaţiei de bază, inclusiv programe finanţate prin Fondul Social European.

De la bugetul de stat vor fi, în continuare, finanţate:

  • Acordarea de rechizite şcolare pentru elevii înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, la cursuri de zi, care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe economie;
  • Bani de liceu - acordarea unui sprijin financiar elevilor proveniţi din familii cu venituri reduse;
  • Programul Cornul şi laptele pentru elevii din învăţământul de stat primar şi gimnazial, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal;
  • „Euro 200” - acordarea de ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare pentru elevii proveniţi din medii defavorizate socio-economic etc.

Măsurile prevăzute în proiectul Legii Educaţionale Naţionale, precum schimbarea modalităţilor de acces în diferite cicluri ale învăţământului şi trecerea clasei a IX-a la gimnaziu, vor avea ca efect scăderea abandonului şcolar şi finalizarea de către mai mulţi elevi ai învăţământului obligatoriu. Se va continua monitorizarea absenteismului şi abandonului şcolar, în special în rândul elevilor romi şi vor fi dezvoltate şi implementate structuri şi mecanisme de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naţional în domenii-cheie: desegregarea/discriminarea, prevenirea şi combaterea fenomenelor de violenţă în şcoală, incluziunea ş.a.