STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

IV. Analiza socio-economică a comunei

IV. 4 Social

IV. 4.1 Serviciile sociale

După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor din comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor.

După regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică în:

  1. servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe protejate, adăposturi de noapte etc.;
  2. servicii fără cazare: centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţa socială etc.

După locul de acordare, serviciile sociale se asigură:

  1. la domiciliul beneficiarului;
  2. în centre de zi;
  3. în centre rezidenţiale;
  4. la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
  5. în comunitate.

Categoriile şi tipurile de servicii sociale, activităţile şi funcţiile aferente fiecărui tip de serviciu, precum şi regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare se stabilesc prin Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Serviciile sociale sunt asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, în condiţiile actelor normative în vigoare.

Obiectivul principal al ajutorului social este de a veni în ajutorul persoanelor aflate în dificultate pentru ca acestea să obțină condițiile necesare unei vieți decente. Conform statisticilor Primăriei în localitate se regăsesc 16 asistenți personali.

În ceea ce privește suma cheltuielilor pentru ajutorul social oferit locuitorilor comunei, aceasta se referă la persoanele ale căror venituri sunt minime sau persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Banii cheltuiți anual pentru ajutorul social însumează 180.00 lei.

În urma ploilor torențiale cazute în localitatea Adamclisi din data de 19.06.2014 au fost afectate un număr de 16 gospodării, pentru care s-a alocat suma de 1000 lei fiecărei gospodării.