STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

IV. Analiza socio-economică a comunei

IV. 8 Organizare Instituțională

IV. 8.1 Administrația publică locală

Administrația publică locală își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 215 din 23.04.2001, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale, gestionând situaţia publică din localitate. În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi să aprobe bugetul local.

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

 1. atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi regiilor autonome de interes local;
 2. atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a localității;
 3. atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al localității;
 4. atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
 5. atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

Primarul reprezintă unitatea administrativ - teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie. Acesta îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 1. atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 2. atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 3. atribuţii referitoare la bugetul local;
 4. atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 5. alte atribuţii stabilite prin lege.

În relaţia cu Consiliul local, primarul îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. prezintă Consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ - teritoriale;
 2. prezintă, la solicitarea Consiliului local, alte rapoarte şi informări;
 3. elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ - teritoriale şi le supune aprobării Consiliului local.

Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative, primarul beneficiază de aparatul de specialitate, la conducerea căruia se află. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual. Primarul conduce şi serviciile publice locale.

Comuna Adamclisi este înfrățită cu alte localități.