STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

V. Analiza SWOT

V. 1 Teritoriu

[S] Puncte tari

 • Situată în partea de Sud-Est a României și în partea de Sud-Vest a județului Constanța
 • Se află la 63 km de Municipiul Constanța
 • Numărul mare de sate componente (peste media judeţeană) determină un venit mai mare din colectarea taxelor şi impozitelor locale
 • Localiatea Adamclisi face parte din Podișul Dobrogei de Sud, mai exact Podișul Cobadin
 • Situarea comunei aproape în totalitate pe deal, zonă ferită de inundații
 • Accesul principal în localitate se face pe DN3, Constanța-Ostrov
 • Clima specifică zonei de stepă, temperat continental
 • Se află localizată la 50 km în linie dreaptă față de Marea Neagră
 • Teritoriul administrativ al comunei Adamclisi face parte din bazinul hidrografic Dunărea
 • Este străbătută de văi: Valea Urluiei, Valea Molicioavei, Valea Cucuruz
 • Solul prielnic pentru culturile de bază (culturile de cereale)
 • Solurile se încadrează în clasa a II-a și clasa a III-a de calitate
 • Existența a 4 poduri pentru a împiedica riscul de inundații
 • Canal de drenare al apelor pluviale pe teritoriul comunei
 • Existenţa resurselor natural: cariera de piatră și gazele de șist
 • Rețeaua hidrografică a comunei este compusă din pârâurile Polueci (Urluia) și Molciova (Abrud), afluente ale Fluviului Dunărea prin intermediul lacului Vederoasa și lacul Baciului
 • Floră și faună bogată
 • Existența siturilor arheologice ( de conotație romană și bizantină) pe teritoriul comunei Adamclisi
 • Existența a 4 monumente de interes național

[W] Puncte slabe

 • Lipsa serviciilor de alimentare cu apă în satul Abrud
 • Lipsa sistemului de canalizare
 • Dezvoltare insuficientă a sectorului agricol
 • Apropierea de Marea Neagră favorizează furtunile de praf în perioadele secetoase
 • Inexistența unor amenajări hidrotehnice pe cursurile de apă de pe teritoriul comunei
 • Localitatea nu dispune de un sistem de irigații functional
 • Circulația pe teritoriul localității se realizează rutier
 • pădurile situate în partea de nord a teritoriului (pădurea Molciovei și pădurea Talașman) nevalorificate touristic
 • Poziția teritoriului nu este valorificată corespunzător

[O] Oportunităţi

 • Posibilităţi de atragere a investitorilor români sau străini în vederea creării de noi locuri de muncă şi a creşterii bugetului local
 • Exploatarea resurselor naturale cu potenţial din comună, gaze de șist și carieră de piatră
 • Exploatarea potenţialului de energie eoliană, solară (apropierea de Marea Neagră)
 • Exploatarea economică a pădurilor în vederea încurajării turismului de week-end dinspre întregul județ
 • Creşterea cererii de produse agricole ecologice şi a produselor tradiţionale

[T] Ameninţări

 • Continuarea tăierilor ilegale a copacilor şi apariţia proceselor de erodare a solului
 • Prezenţa repetată a precipitațiilor poate provoca inundații care pot distruge anual plantaţiile agricole şi alte tipuri de vegetaţie
 • Apariţia unor calamităţi naturale precum secetă, alunecări de teren, poluare terenuri agricole, risc seismic
 • Alocarea insuficientă de fonduri de la nivel central pentru comună în vederea amenajării stației de epurare
 • Blocarea programelor de finanţare pentru dezvoltarea reţelelor de apă şi canalizare
 • Insuficienţa investiţiilor pentru reducerea efectelor dezastrelor naturale