STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

V. Analiza SWOT

V. 10 Cultură

[S] Puncte tari

 • Păstrarea tradiţiilor prin intermediul activităților culturale
 • Existența Muzeului de Arheologie în comună
 • Existența a 3 cămine culturale în localitate
 • Moştenire culturală bogată prin monumente istorice și vestigii arheologice: Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani, Cetatea Adamclisi
 • Existenţa unui patrimoniu cultural-istoric bogat
 • Existenţa unei biblioteci publice

[W] Puncte slabe

 • Insuficiente evenimente culturale, festivaluri folclorice
 • Lipsa unor târguri de comercializare a produselor tradiţionale specifice zonei
 • Slaba informare privind potenţialul cultural
 • Numărul de cititori la bibliotecă este în scădere
 • Numărului de volume eliberate în anul 2013 faţă de anul 2012 este în scădere

[O] Oportunităţi

 • Posibilitatea accesării de finanţări în vederea reabilitări, modernizării şi dotării bibliotecii
 • Posibilitatea de finanţări în vederea promovării obiceiurilor şi produselor tradiţionale

[T] Ameninţări

 • Slaba întreţinere a monumentelor istorice poate duce la dispariţia acestora
 • Insuficienţa fondurilor pentru organizarea evenimentelor culturale
 • Scăderea numărului de volume din cadrul bibliotecii
 • Dezinteresul faţă de tradiţii şi cultură al localnicilor
 • Lipsa de fonduri pentru instituţiile culturale