STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

V. Analiza SWOT

V. 11 Mediu

[S] Puncte tari

 • Lipsa surselor majore de poluare și de degradare a mediului pe teritoriul comunei
 • Calitatea aerului este ridicată în comună
 • Suprafețele întinse de păduri din comună aduc beneficii calității aerului
 • Nu există artere rutiere intens circulate în apropierea gospodăriilor
 • Solul este prielnic pentru dezvoltarea pășunilor și culturilor de cereale
 • Colectarea și transportul deșeurilor menajere se realizează de către o firmă de salubritate
 • Inexistența unei platforme sau gropi de gunoi pe teritoriul comunei
 • Transportul de deșeuri se face de către firma de salubritate în Costinești
 • Trend descendent al principalilor poluanți de aer
 • Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor comunei este în scădere
 • Fertilitatea solurilor este bună

[W] Puncte slabe

 • Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor conduce la degradarea mediului
 • O sursă nesemnificativă de poluare se realizează prin arderea anumitor combustibili solizi (lemn, cărbune, coceni de porumb, paie, etc.)
 • Lipsa rețelei de apă în localitatea Abrud
 • Lipsa serviciilor de canalizare și a sistemului de epurare a apei uzate
 • Nivelul scăzut al protecției naturii
 • Lipsa de informare a populaţiei cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor

[O] Oportunităţi

 • Posibilități de finanțare pentru proiecte ce vizează protecția mediului
 • Posibilitatea realizării unor campanii de informare și educare a locuitorilor comunei privind protecția mediului
 • Colectarea selectivă a deșeurilor
 • Introducerea surselor regenerabile de energie
 • Realizarea unor gropi de gunoi ecologice

[T] Ameninţări

 • Tăierea necontrolată şi tăierea ilegală a pădurilor
 • Insuficientă capacitate de absorbţie a fondurilor europene
 • Blocarea programelor de finanțare pentru dezvoltarea sistemelor de canalizare
 • Precipitațiile abundente afectează calitatea apei potabile
 • Degradarea mediului natural datorită exploatării abuzive a fondului forestier
 • Riscul producerii de calamităţi naturale (secetă, inundații, risc seismic)