STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

V. Analiza SWOT

V. 3 Educaţie

[S] Puncte tari

 • Existența unităților de învățământ în localitate (3 unități)
 • Existența unor microbuze pentru transportul elevilor
 • Un procent ridicat de 74,72% al persoanelor care au absolvit studii secundare (profesionale, liceu și școală gimnazială)
 • Școala a fost reabilitată din fondurile primăriei
 • Deschiderea populaţiei faţă de învăţământ în general
 • Existența cadrelor didactice (40 persoane)
 • Procent mic al persoanelor care nu știu să scrie sau să citească (1,47%)

[W] Puncte slabe

 • Insuficiente unități de învățământ (3 unități)
 • Număr mic al persoanelor cu studii superioare (71 persoane)
 • Scăderea numărului personalului didactic
 • Unitățile de învățământ sunt slab dotate
 • Dotări insuficiente a sălilor de clasă cu echipamente informatice sau alte echipamente specifice laboratoarelor
 • Lipsa serviciilor de apă şi canalizare din comună afectează desfășurarea activității școlii
 • Lipsa infrastructurii de gaze afectează desfășurarea activității în școli
 • Nivel scăzut de instruire a populaţiei
 • Cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştiinţelor manageriale de bază

[O] Oportunităţi

 • Posibilitatea obţinerii de finanţări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii de învățământ
 • Atragerea de finanțări în vederea extinderii și dezvoltării unităților școlare
 • Accesării de fonduri externe în vederea reabilitări, modernizării şi dotării unităților școlare
 • Realizarea unor schimburi de experiență pentru elevii din comună
 • Accesul cetăţenilor la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii şi de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale
 • Preocuparea autorităţilor publice locale pentru atragerea de fonduri în sistemul educaţional

[T] Ameninţări

 • Subfinanțarea sistemului de învătământ românesc
 • Alocarea de fonduri insuficiente pentru amenajarea, întreținerea, modernizarea unităților școlare
 • Apariția de schimbări legislative în sistemul de învățământ
 • Dezinteresul față de educație și scăderea calitativă a învățământului
 • Blocarea programelor de finanţare accesate pentru dezvoltarea infrastructurii de învățământ
 • Diminuarea gradului de atractivitate al domeniului de educație în rândul tinerilor profesori
 • Instabilitatea politică și legislativă
 • Creșterea ratei abandonului școlar
 • Rezultate nesatisfăcătoare ale elevilor la examinările naționale
 • Riscul creșterii abandonului școlar ca urmare a dificultăților economice