STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

V. Analiza SWOT

V. 5 Agricultură

[S] Puncte tari

 • Păstrarea unor metode tradiţionale, preponderant ecologice, de cultură a terenurilor agricole
 • Fond funciar cu suprafețe întinse (13.867 ha)
 • Suprafața mare de terenuri agricole (10.632 ha – 39% din teritoriu)
 • Suprafețe mari de pășuni (2.367 ha)
 • Existenţa solurilor cu proprietăţi pedologice deosebite;
 • Culturile predominante sunt: grâul, porumbul, floarea-soarelui, culturi potrivite cu solul şi clima din zonă
 • Existența resurselor forestiere (2400 ha foioase și rășinoase)
 • Suprafața de păduri și altă vegetație (2.503)
 • Locuitorii comunei își cultivă propriile terenuri asigurându-și traiul zilnic
 • Potențialul ridicat al forței de muncă al comunei în dezvoltarea activităților agricole
 • Gradul de poluare la nivelul solului este scăzut
 • Terenurile se încadrează în categoriile de calitate a II-a și a III-a de fertilitate
 • Existența unui număr de 1.052 contracte de arendă (terenurile nu sunt parasite, sunt muncite de asociații)
 • Efectiv mare de ovine, caprine și bovine
 • Existența a 4 poduri pentru a împiedica riscul de inundații
 • Canal de drenare al apelor pluviale pe teritoriul comunei

[W] Puncte slabe

 • Temperaturile ridicate în perioada verii pot dăuna culturilor agricole și induc fenomenul de secetă
 • 257 ha reprezintă terenuri degradate și neproductive
 • Persoane ale căror culturi agricole au avut de suferit datorită calamităţilor naturale (ploi torențiale și ploi cu grindină)
 • Suprafețe restrânse cu vii și pepiniere viticole (192 ha)
 • Locuitorii comunei sunt slab informați cu privire la agricultura ecologică
 • Valorificarea insuficientă a produselor agricole obținute din producție
 • Lipsa experienței locuitorilor comunei în ceea ce privește implicarea în programe cu finanțare externă
 • Existența unui număr mare de persoane vârstnice care lucrează în agricultură
 • Ponderea mică a tehnologiilor moderne în agricultură, grad ridicat de uzură al utilajelor agricole
 • Investiții reduse în agricultură
 • Gestionarea inadecvată a deşeurilor rezultate din activităţile agricole

[O] Oportunităţi

 • Posibilităţi de atragere a investitorilor români sau străini în vederea creării de noi locuri de muncă şi a creşterii bugetului local
 • Dezvoltarea agriculturii ecologice prin publicitate (Posibilitatea localnicilor de a-și vinde produsele în târguri organizate)
 • Stimularea locuitorilor comunei către activitățile agricole ecologice
 • Posibilitatea autorităților locale de a amenaja spații în comună destinate târgurilor agricole
 • Posibilitatea obținerii de finanțări pentru susținerea agriculturii ecologice
 • Posibilități de înființare și sprijinire a asociațiilor de producători agricoli
 • Posibilitatea de arendare în cazul persoanelor care nu iși mai pot lucra singure terenul și recompensarea acestora

[T] Ameninţări

 • Prezenţa repetată a fenomenelor meteorologice poate distruge anual plantaţiile agricole şi alte tipuri de vegetaţie
 • Atragerea investitorilor cu potenţial economic ridicat poate afecta negativ “micii” producători prin eficientizarea producţiei agricole şi practicarea unor preţuri mai scăzute
 • Blocarea finanţării fondurilor accesate prin programe naţionale sau europene
 • Direcţionarea greşită a fondurilor de care comuna dispune către investiţii neprioritare
 • Criza economică
 • Pericol de inundații și ploi cu grindină pe teritoriul comunei (afectează culturile de cereale)
 • Riscul pierderii finanțărilor din fonduri structurale prin neparticiparea la sesiunile de finanțare
 • Părăsirea activităților agricole împiedicând valorificarea deplină a potențialului agricol
 • Stabilirea unui preț de referință al producțiilor de cereale la nivel național poate constitui o barieră
 • Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene din domeniu
 • Vulnerabilitatea crescută a micilor fermieri
 • Reducerea continuă a fertilităţii solului, ce poate afecta producţia agricolă