STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

V. Analiza SWOT

V. 8 Organizare instituțională

[S] Puncte tari

 • O bună structurare a compartimentelor aferente aparatului de specialitate al primarului
 • Comuna Adamclisi este înscrisă în: Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Apă și Canal”
 • Comuna Adamclisi este înfrățită cu alte localități

[W] Puncte slabe

 • Lipsa unui compartiment la nivelul primăriei dedicat absorbţiei fondurilor interne sau externe cu finanţare nerambursabilă

[O] Oportunităţi

 • Deblocarea posturilor în administraţia publică locală şi posibilitatea de a înfiinţa noi posturi
 • Posibilitatea de a înfiinţa un compartiment dedicat absorbţiei fondurilor interne sau externe cu finanţare nerambursabilă şi a ocupa postul din compartimentul respectiv
 • Atragerea de fonduri europene prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
 • Creșterea gradului de absorție a fondurilor europene prin Grupurile de Acţiune Locală
 • Posibilitatea înfrăţirii și cu alte localități în vederea favorizării schimbului de experienţă şi a know-how-ului, precum şi în vederea realizării de festivaluri şi târguri

[T] Ameninţări

 • Norme legislative ce împiedică angajarea suplimentară de personal în cadrul primăriei
 • Interesul scăzut al cetățenilor pentru a lucra în mediul public
 • Fonduri insuficiente alocate unității administrativ teritoriale de la nivel central